PBL Projektering tilbyder

Større anlægsprojekter og veje

Byggemodninger

Vi tilbyder, at forestå hele processen fra idé til opgaven er realiseret. Vi forestår således projektering, indhentning af myndighedstilladelser, udbud, byggeledelse og fagtilsyn. Undervejs står vi tillige for al nødvendig korrespondance med eksterne interessenter i form af ledningsejere, vejmyndigheder, borgere m.v.

Vej- og stianlæg

Typiske opgaver er ny-anlæg og renovering af veje og stier, vejudvidelser, rundkørsler, chikaner og andre hastigheds-dæmpende foranstaltninger samt trafikregulering.

Ved udarbejdelse af trafikplanlægning udføres dette typisk i samarbejde med eksterne specialister på området.

Kloakanlæg og ledningsrenovering

Vi løser komplekse opgaver inden for spildevandsplanlægning, detailprojektering af nye kloakanlæg, kloaksanering og kloakfornyelsesplanlægning.

Vi tilbyder at foretage dimensionering og detailprojektering af alle slags delelementer i kloakanlægget herunder gravitations- og trykledninger, forsinkelsesbassiner, pumpestationer, bygværker og nedsivningsanlæg.

LAR, klimatilpasning og skybrudssikring

I takt med at klimaforandringer præger vores dagligdag i form af mere intensive og hyppigere regnhændelser, er det en god idé at klimatilpasse. Hvis man tidligere har været ramt af oversvømmelser eller er bosiddende i et oversvømmelsestruet område, kan man med fordel skybrudssikre området.

Når vi arbejder med at designe og projektere nye, såvel som eksisterende områder, hvor der skal klimatilpasses, benytter vi os blandt andet af LAR-løsninger, der er med til at øge værdien, biodiversiteten og det rekreative i et område.

Kontakt os vedr. anlægsprojekt